മെനു

Bebidas
Agua vaso
0.00
Coca Cola light
2
Fanta naranja
2
Cerveza. Con classic
1.20
Cerveza. Sin Tostada
1.20
Tonica
2
Fanta limón
2.00
Vino
20
Cafe
1.50
Champagne
44.99
Chardu gold
15
Caerveza 00
1.20
Cerveza 5⭐
1.20
Refresco de naranja vaso
2.00
Coca-Cola zero
2.00
Tapas
Ensaladilla
3
Patatas
0.5
Ensalada
20
Mejillones
3.50
Aceitunas
4.00
Higado de bacalao
10.00
Torta de queso
10.00
Aperitivos
Mixto
0.5
Patatas fritas
0.50
Aceitunas
4.00
Avellanas
1.50
Ensaladas
Pepino simple
9.00
Tomate y mozzarella
14.00
Completa
15.00
Campera
10.00
Ensalada Occidental
15.00
Ensalada de tomate
4.50
Barbacoa
Chuletas
20.00
Lomo alto
30
Entrecot
13
Chorizo
10
Morcillas
10.00
Papada
7.00
Fruta
Melon
3.50
Sandia
4.00
Cerezas
6.00
Postres
Tarta sacher
6.50
Cheescake
7.75
Helados
Mini cono
1.00
Leche merengada
5
Granizado de limon
2.50
Chocolate
5.00
Extras
Pan
0.00
Platos
Tortilla
12.50
Filetes rebozados
15.00
Embutidos
Lomo
8.50